تایپ ترموکوپل

ترموکوپل تایپ کا ترموکوپل تایپ جی  
ترموکوپل تایپ تی ترموکوپل تایپ ئی  
ترموکوپل تایپ آر ترموکوپل تایپ اس  
ترموکوپل تایپ بی ترموکوپل تایپ ان  
ترموکوپل تایپ سی ترموکوپل تایپ دی