دانلود

کد رنگ
کد رنگ
کد رنگ ترموکوپل

[ ادامه ]

موارد قابل توجه استفاده از ترموکوپل

موارد قابل توجه درباره استفاده از ترموکوپل


الف - ترموکوپل


 • ایجاد عمق کافی برای نصب ترموکوپل و جلوگیری از اتلاف حرارت اصولا" عمق ورود ترموکوپل ده برابر قطر غلاف ترموکوپل می باشد.
 • ترموکوپل را در معرض حرارت مستقیم قرار ندهید.
 • ترموکوپل تنها آنچه که حس میکند گزارش میگیرند.
 • در محیط حرارت بالا ترموکوپل بصورت عمودی استفاده شود و با یک ساپورت ترموکوپل را ,از ارزش جلوگیری کنید.
 • برای تعویض ترموکوپل در کوره های در حال کار ,غلاف را گرم کنید .
 • درصورت ازبین رفتن غلاف آن را سریع تعوض کنید.
 • ترموکوپل نوع K را زیر750 درجه استفاده نکنید.
 • عمق غوطه وری ترموکوپل راتغییر ندهید.
 • برای عمر بالاتر ترموکوپل از سیمهای قطور و غلاف بلندتر با قطر بیشتر استفاده کنید.
 • برای جواب و خواندن سریع از سیمهای نازک وغلاف کوتاه تر وقطر کمتر استفاده کنید.


ب - سیمهای رابط

 • مطمئن باشید سیمهای رابط از همان نوع ترموکوپل باشد.
 • ازعایقهای مناسب نسبت به شرایط محیط استفاده کنید.
 • به استاندارد رنگهای سیم ترموکوپل دقت کنید.
 • از محکم بودن سیمها در ترمینال اطمینان داشته باشید.
 • توجه کنید هر سیم در قطب خود نصب گردد.
 • از سیمهای برق به جای سیمهای رابط استفاده نکنید.
 • سیمهای ترمرکوپل را کنار سیم های برق عبور ندهید.
 • از سیمهای رابط به جای ترمرکوپل استفاده نکنید.