تایپ اس

ترموکوپل تایپ اس (ٍS):

ترموکوپل تایپ S از دو آلیاژ پلاتین (PT) و آلیاژ پلاتین , 10% رودیوم (PT-10%RH) تشکیل شده است.
قطب منفی آن (SN) از جنس پلاتین خالص با درجه خلوص 99.99% تشکیل شده است.
قطب مثبت آن (RP) از آلیاژی با سنت معین از عناصر رودیوم و پلاتین ساخته میشود. که پلاتین خالص با 10% از رودیوم خالص ترکیب میشود.

تاریخچه

ترموکوپل تایپ S تقریبا یک صده قبل توسط Le Chatelier مورد تحقیق قرار گرفت ، او به این نتیجه رسید که ترموکوپل تایپ S به دلیل مقاومت در دماهای نسبتا بالا کاربدهای کارسازی در علم داراست.
اولین جدول مرجع برای این ترموکوپل در امریکا و در سال1910 منتشر گردید

محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ اس

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ اسمشخصه میلی ولت / دما تایپ اسدمای
1760+ تا 1350+
درجه سانتیگراد

دمای
1340+ تا 870+
درجه سانتیگراد

دمای
860+ تا 390+
درجه سانتیگراد

دمای
380+ تا 50-
درجه سانتیگراد