تایپ ان

ترموکوپل تایپ ان (N):

ترموکوپل تایپ N از دو آلیاژ نیکل کروم سیلیسیم (Ni-Cr-Si) و نیکل سیلیسیم منیزیم (Ni-Si-Mg) تشکیل شده است.
قطب مثبت آن (NP) از حدود 84% نیکل , 14%تا 14.4% کروم, 1.3%تا 1.6% سیلیسیم و مقدار کمی , حدود 0.1% عنصر های دیگر مانند منگنز, آهن , کربن, وکوبالت تشکیل شده است.
قطب منفی آن(NN) از حدود 95% نیکل, 4.2%تا4.6% سیلیسیم, 0.5% تا 1.5% منگنز ومقدار کمی نا خالصی هایی مانند آهن, کوبالت, مانگان و کربن تشکیل شده است.


تاریخچه:

ترموکوپل تایپ N در اواسط دهه 1960 و اوایل 1970 کشف شد که ترکیب الیاژ آن در طول زمان تغییر کرد و گسترش یافت.
محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ N از C ̊ 270- تا C ̊ 1300+ میباشد و میلی ولتی برابر 4.345-تا 47.513+ تولید میکند.
توصیه میشود در محیطی با اتمسفر خنثی و هوای تمیز استفاده شود و همچنین نباید در محیط هایی حاوی گوگرد, اتمسفر کاهنده واکسید کننده ی متغیر استفاده شود.


محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ ان

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ ان

مشخصه میلی ولت / دما تایپ اندمای
1120+ تا 640+
درجه سانتیگراد
دمای
640+ تا 270+
درجه سانتیگراد
دمای
270+ تا 160-
درجه سانتیگراددمای
1300+ تا 1130+
درجه سانتیگراد