تایپ ئی

ترموکوپل تایپ ای (ٍE):

ترموکوپل تایپ E از دو آلیاژ نیکل و کروم (NI CR) و مس و نیکل (CU-NI) تشکیل شده است.
قطب مثبت آن (EP) از 90% نیکل و 95% کروم و مقادیری سیلیسیم و آهن ( هر کدام حدود5.0% ) و مقادیر جزئی از عنصر هی کربن, مانگان, کوبالت و ینون میباشد.
قطب منفی آن ((EN شامل 55% مس 45% نیکل و مقدار کمی (حدود 1.0% ) کوبالت, آهن و منگان است.

تاریخچه

اولین جدول مرجع دقیق برای ترموکوپل تایپ E در سال 1951 منتشر شد.
محدوده دمایی قابل استفاده برای تایپ E از C˚270- تا C˚1000+ میباشد و میلی ولتی برار 76.373 تا 538.9- تولید میکند.
برای جلوگیری از اکسد شدن توصیه میشود در محیطی با اتمسفر تمیز و اتمسفر خنثی استفاده شود.
همچنین توصیه میشود که در محیطهایی با اتمسفر حاوی گوگرد و کم اکسیژن و اتمسفر متتغیر استفاده نشود.


محدوده دما و خطا ترموکوپل تایپ ئی

استاندارد رنگ سیم ترموکوپل تایپ ئی

مشخصه میلی ولت / دما تایپ ئیدمای
1000+ تا 640+
درجه سانتیگراد
دمای
640+ تا 170+
درجه سانتیگراد
دمای
160+ تا 270-
درجه سانتیگراد