پرینت

    مدل اتصال ار تی دی

    نوع اتصال سیمها برای RTD

    دو سیم : زمانی که از این نوع اتصال سیم استفاده می شود که از دقت اهمیت کمتری برخوردار می باشد .    سه سیم : رایج ترین توع اتصال سیم که در شکل زیر نشان داده شده است . دو رشته سیم به یک طرف سنسور اتصال پیدا می کند. به دلیل موازی بودن دو سیم مقاومت معادل آنها کاهش می یابد در نتیجه اثر مقاومت های سیم رابط کمتر می شود.
    چهار سیم : این نوع اتصال سیم , بهترین حالت به نوسان نویز و تاثیرات گرمائی و مشکلات مقاومتی دارد.