ار تی دی چیست

سنسورهای مقاومتی RTDسنسورهای مقاومتی برخلاف ترموکوپل ها بجای تولید نیروی محرکه اکتریکی (emf) با افزایش اهم , دما را مشخص می کند.
شرایط کاری RTD ها با مشخصات فلزات نیز رابطه دارد . RTDها معمولا" از جنس پلاتینوم, نیکل و مس می باشد که هرکدام نقطه ضعف و ویژه گیهای خاص خود را دارند.
پلاتینوم: بهترین دوام و مقاومت خوب خطی را دارا بوده و در رنج حرارتی 260- تا 850 + درجه سانتیگراد, که نقاط ویژه این RTD را مشخص میکند.در این نوع RTD نقطه ضعف را میتوان قیمت گران آن دانست.

مس: بالاترین مقاومت خطی را در بین RTD ها دارا می باشد و در رنج حرارتی 100- تا 260+ درجه سانتیگراد را دارد ونقطه ضعف در این RTD رنج پایین دمای می باشد.

نیکل: بالاترین حساسیت در بین RTD ها را دارد و در رنج دمائی 100- تا 260+ درجه سانتیگراد می باشد اما نقطه ضعف این RTD در خطی نبودن آن می باشد.

ترمیستور Thermistor

ترمیستور عبارت است از یک مقاومت حساس به گرما که از ترکیبات نیمه رسانای اکسیدهای فلزی ساخته شده است. مقاومت ترمیستورها به صورت ,توانی بر حسب دما تغییر می کند. در دمای اتاق ضریب دمایی آن منفی و چند ده برابر ضریب پلاتین است. گستره کاره حسگرها از 50- تا 300+ درجه سانتیگراد است و معمولا" در ابزارهای تنظیم دما مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع یک ترمیستور حسگر دما سنج هایی است که از منگنز , نیکل و اکسید کبالت ساخته شده و با نسبت های مناسبی با مواد خاصی امیخته و در قالب شکل مناسبی حاصل می شود. بر خلاف حسگر های رسانا که ضریب دمایی آنها مثبت و کوچک است, ضریب دمایی ترمیستور منفی و بزرگ است .