ار تی دی

سنسورهای مقاومتی RTDسنسورهای مقاومتی برخلاف ترموکوپل ها بجای تولید نیروی محرکه اکتریکی (emf) با افزایش اهم , دما را مشخص می کند.
شرایط کاری RTD ها با مشخصات فلزات نیز رابطه دارد . RTDها معمولا" از جنس پلاتینوم, نیکل و مس می باشد که هرکدام نقطه ضعف و ویژه گیهای خاص خود را دارند.

پلاتینوم: بهترین دوام و مقاومت خوب خطی را دارا بوده و در رنج حرارتی 260- تا 850 + درجه سانتیگراد, که نقاط ویژه این RTD را مشخص میکند.در این نوع RTD نقطه ضعف را میتوان قیمت گران آن دانست.

مس: بالاترین مقاومت خطی را در بین RTD ها دارا می باشد و در رنج حرارتی 100- تا 260+ درجه سانتیگراد را دارد ونقطه ضعف در این RTD رنج پایین دمای می باشد.

نیکل: بالاترین حساسیت در بین RTD ها را دارد و در رنج دمائی 100- تا 260+ درجه سانتیگراد می باشد اما نقطه ضعف این RTD در خطی نبودن آن می باشد.
نوع اتصال سیمها برای RTD

دو سیم : زمانی که از این نوع اتصال سیم استفاده می شود که از دقت اهمیت کمتری برخوردار می باشد .سه سیم : رایج ترین توع اتصال سیم که در شکل زیر نشان داده شده است . دو رشته سیم به یک طرف سنسور اتصال پیدا می کند. به دلیل موازی بودن دو سیم مقاومت معادل آنها کاهش می یابد در نتیجه اثر مقاومت های سیم رابط کمتر می شود.
چهار سیم : این نوع اتصال سیم , بهترین حالت به نوسان نویز و تاثیرات گرمائی و مشکلات مقاومتی دارد.ترمیستور Thermistor

ترمیستور عبارت است از یک مقاومت حساس به گرما که از ترکیبات نیمه رسانای اکسیدهای فلزی ساخته شده است. مقاومت ترمیستورها به صورت ,توانی بر حسب دما تغییر می کند. در دمای اتاق ضریب دمایی آن منفی و چند ده برابر ضریب پلاتین است. گستره کاره حسگرها از 50- تا 300+ درجه سانتیگراد است و معمولا" در ابزارهای تنظیم دما مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع یک ترمیستور حسگر دما سنج هایی است که از منگنز , نیکل و اکسید کبالت ساخته شده و با نسبت های مناسبی با مواد خاصی امیخته و در قالب شکل مناسبی حاصل می شود. بر خلاف حسگر های رسانا که ضریب دمایی آنها مثبت و کوچک است, ضریب دمایی ترمیستور منفی و بزرگ است .

پی تیElement Sensitivity, Platinum Elements


RTD Resistance Wire Comparisons
Temperature/Resistance/Tolerance-Table

استاندارد آلمان

دمای
500+ تا 240+

دمای
230+ تا 200-
استاندارد ژاپن


دمای
500+ تا 240+

دمای
230+ تا 200-


ان تی سی

ان تی سی...

Temperature/Resistance/Tolerance-Table

تلرانس
Temperature/Resistance/Tolerance-Table


پی تی سی

پی تی سی

PTC-Semiconductor

Ni-Element Overview

http://salimgroupco.com/Files/1/Farsi/Termocouple/RTD/PTC/PTC-KOhm.jpg

Temperature/Resistance/Tolerance-Table


تلرانس